• Accelerated/Advanced Placement for Next School Year 

  The Appeals Process for the 2024-2025 school year will be open from May 18th - May 24th. 

  Overview of the placement process

  The Advanced Academics Department will review all student information for students entering 5th - 8th grade for accelerated math and students entering 7th - 8th grade for advanced ELA in the Spring of each school year.  Information will be shared at Curriculum Night and Parent/Teacher Conferences detailing the process and timeline. The placement process will begin in the Spring for the following school year and the appeals process will open at the end of May.  Placement information and appeals communication will be sent via ParentSquare beginning in the middle of May. Please look for specific dates to be posted in April. 

  ELA PLACEMENT AND APPEAL INFORMATION 

  Parents of current 6th and 7th grade students who qualified for initial placement into an advanced English/language arts class for the 2024-2025 school year will receive a letter the week of May 20th informing them of their child’s placement.  If students have completed their Spring MAP test, then letters should be received via ParentSquare by 18th.  Students who were enrolled in an advanced ELA class for the 2023-2024 school year and maintained a B average will continue in the advanced ELA program.  Those students will be placed in the advanced English class for the 2024-2025 school year.

  The Appeals Process for the 2024-2025 school year will be open from May 18th - May 24th. 

  Advanced English/Language Arts Identification Criteria (English)

  District 105 is committed to meeting the academic needs of all its students.  Careful consideration is given to each student when making a determination for service.  Due to these uncertain times, we have been even more cautious when considering placement options for each student.  Because of this uncertainty, we advise parents to be extremely cautious about initiating the appeal process.  If you feel that your child meets the placement criteria, and you would like to appeal the placement decision, please click on the link below to complete a form to appeal your child's English/language arts placement.  Appeals will be accepted through the date indicated on the appeals form.  This is typically the last week in May.

  Advanced ELA Appeals Form (English) (will be reposted in May of 2024)

  Colocación acelerada/avanzada para el próximo año escolar 

  El Proceso de Apelaciones para el año escolar 2024-2025 estará abierto del 18 al 24 de mayo.

  Resumen del proceso de colocación

  El Departamento Académico Avanzado revisará toda la información de los estudiantes que ingresan a 5.° a 8.° grado para matemáticas aceleradas y los estudiantes que ingresan a 7.° y 8.° grado para ELA avanzada en la primavera de cada año escolar. La información se compartirá en la Noche de Currículo y en las Conferencias de Padres y Maestros detallando el proceso y el cronograma. El proceso de colocación comenzará en la primavera para el siguiente año escolar y el proceso de apelación se abrirá a finales de mayo. La información de colocación y la comunicación sobre apelaciones se enviarán a través de ParentSquare a partir de mediados de mayo. Busque fechas específicas que se publicarán en abril.

  INFORMACIÓN DE APELACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELA

  Los padres de estudiantes actuales de 6.º y 7.º grado que calificaron para la colocación inicial en una clase avanzada de inglés/artes del lenguaje para el año escolar 2024-2025 recibirán una carta la semana del 20 de mayo informándoles sobre la colocación de su hijo. Si los estudiantes han completado su prueba MAP de primavera, las cartas deben recibirse a través de ParentSquare antes del día 18. Los estudiantes que estuvieron inscritos en una clase de ELA avanzada para el año escolar 2023-2024 y mantuvieron un promedio de B continuarán en el programa de ELA avanzado. Esos estudiantes serán ubicados en la clase de inglés avanzado para el año escolar 2024-2025.

  El Proceso de Apelaciones para el año escolar 2024-2025 estará abierto del 18 al 24 de mayo.

  Criterios de identificación de inglés avanzado/artes del lenguaje (español)

  El Distrito 105 está comprometido a satisfacer las necesidades académicas de todos sus estudiantes. Se da una cuidadosa consideración a cada estudiante al tomar una decisión sobre el servicio. Debido a estos tiempos de incertidumbre, hemos sido aún más cautelosos al considerar las opciones de colocación para cada estudiante. Debido a esta incertidumbre, recomendamos a los padres que sean extremadamente cautelosos al iniciar el proceso de apelación. Si cree que su hijo cumple con los criterios de colocación y desea apelar la decisión de colocación, haga clic en el enlace a continuación para completar un formulario para apelar la colocación en inglés/artes del lenguaje de su hijo. Se aceptarán apelaciones hasta la fecha indicada en el formulario de apelaciones. Esta suele ser la última semana de mayo.

  Advanced English/language arts appeal form  (Spanish) (se volverá a publicar en mayo de 2024)

  Убрзани/напредни пласман за следећу школску годину 

  Жалбени процес је затворен за напредни/убрзани пласман у школској 2023-2024. Одељење за напредне академије ће прегледати све информације о ученицима за ученике 5. - 8. разреда за убрзану математику и ученике који улазе у 7. - 8. разред за напредни ЕЛА у пролеће следеће школске године. Информације ће се делити на Ноћи наставног плана и програма и родитељским/наставничким конференцијама са детаљима о процесу и временском оквиру. Жалбени процес ће се поново отворити следећег пролећа за разматрање за школску 2024-2025.

  2024-2025 ЕЛА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПЛАСМАЊУ И ЖАЛБИ

  Родитељи садашњих ученика 6. и 7. разреда који су се квалификовали за почетни пласман у напредни разред енглеског/језичке уметности за школску 2024-2025. годину добиће писмо у недељи од 20. маја у којем ће их обавестити о распореду њиховог детета. Ако су ученици завршили пролећни МАП тест, писма би требало да буду примљена преко ПарентСкуаре-а до 18. маја. Ученици који су били уписани у напредни ЕЛА разред за школску годину 2023-2024 и задржали Б просек наставиће да похађају напредни ЕЛА програм. Ови ученици ће бити смештени у напредни разред енглеског језика за школску 2024-2025.

  Дистрикт 105 је посвећен испуњавању академских потреба свих својих ученика. Сваки ученик се пажљиво разматра када одлучује да служи. Због ових неизвесних времена, били смо још опрезнији када смо разматрали опције пласмана за сваког ученика. Због ове неизвесности, саветујемо родитељима да буду изузетно опрезни у покретању жалбеног поступка. Ако верујете да ваше дете испуњава критеријуме за пласман и желите да уложите жалбу на одлуку о пласману, кликните на доњу везу да бисте попунили образац жалбе за пласман на енглески/језички језик за своје дете. Пријаве се примају до датума наведеног на обрасцу за жалбе. Ово је обично прва недеља у јуну.

  Advanced English/language arts appeal form (Serbian) (биће поново објављено у мају 2024.)

  Прискорене/розширене розміщення на наступний навчальний рік 

  Жалбени процес за школску 2024-2025. биће отворен од 18. до 24. маја.

  Преглед процеса постављања

  Одељење за напредне академије ће прегледати све информације о ученицима за ученике 5. - 8. разреда за убрзану математику и ученике који улазе у 7. - 8. разред за напредни ЕЛА у пролеће сваке школске године. Информације ће се делити на Ноћи наставног плана и програма и родитељским/наставничким конференцијама са детаљима о процесу и временском оквиру. Процес запошљавања ће почети на пролеће за наредну школску годину, а процес жалбе ће бити отворен крајем маја. Информације о пласману и комуникација са жалбама ће се слати преко ПарентСкуаре-а почев од средине маја. Потражите одређене датуме који ће бити објављени у априлу.

  2024-2025 ELA ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ТА АПЕЛЯЦІЮ

  Батьки учнів 6-х і 7-х класів, які мають право на початкову реєстрацію в класі поглибленого вивчення англійської/мовних мистецтв на 2024-2025 навчальний рік, отримають лист протягом тижня, починаючи з 20 травня, з повідомленням про зарахування їхньої дитини. Якщо учні складатимуть свій весняний тест MAP, листи мають бути отримані через ParentSquare до 18 травня. Студенти, зараховані до класів Advanced ELA у 2023-2024 навчальному році, які мають середній рівень B, продовжуватимуть навчання за програмою Advanced ELA у 2024-2025 навчальному році. Ці учні будуть направлені в клас з поглибленим вивченням англійської мови.

  Дистрикт 105 је посвећен испуњавању академских потреба свих својих ученика. Сваки ученик се пажљиво разматра када се одлучује за службу. Због ових неизвесних времена, били смо још опрезнији када смо разматрали опције пласмана за сваког ученика. Због ове неизвесности, саветујемо родитељима да буду изузетно опрезни у покретању жалбеног поступка. Ако сматрате да ваше дете испуњава критеријуме за пласман и желите да уложите жалбу на одлуку о пласману, кликните на везу у наставку да бисте попунили образац за жалбу на пласман вашег детета на енглески/уметнички језик. Жалбе ће бити прихваћене до датума наведеног на обрасцу за жалбе. Ово је обично последња недеља у мају.

  Advanced English/language arts appeal form (Ukrainian) (буде повторно опубліковано у травні 2024 року)